Jesteś tutaj: Homeo LTnRRE

o LTNRRE

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Zarząd LTnRRE

niedziela, 26 wrzesień 2021 19:34 Dział: LE LTnRRE

Statut

środa, 27 czerwiec 2018 12:09 Dział: LE LTnRRE

STATUT (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH 24.09.2021 R)

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, zwane w dalszych postanowieniach statutu "Stowarzyszeniem" i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności region Lubuski a siedzibą władz Zielona Góra.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym także swoich członków, na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź wystąpieniu z nich

decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ dążenie poprzez działania naukowo-techniczne do racjonalizmu geograficznego w

procesie wdrażania reform elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, przemysłu

węglowego oraz reformy administracyjnej,

2/ promocja zrównoważonego rozwoju energetyki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej, zapewniająca ochronę walorów środowiska naturalnego,

3/ propagowanie rozwoju edukacji w zakresie energetyki,

4/ współudział w inicjowaniu i koordynacji zadań zmierzających do rozwoju energetyki

5/ w zakresie w/w celów reprezentowanie zbiorowych interesów członków wobec organów władzy publicznej.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową:

Działalność nieodpłatna może być prowadzona w obszarach:

1/ upowszechniania zagadnień dydaktycznych dotyczących rozwoju energetyki,

2/ wspomagania działalności edukacyjnej w zakresie energetyki w postaci pomocy w kształceniu kadr w uczelniach lubuskich,

3/ działalności opiniodawczej we współpracy z prasą, radiem i telewizją,

4/ współdziałania z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

5/ organizowania i prowadzenia wszelkich form współpracy i pomocy uczelniom w dziedzinie energetyki,

6/ współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Działalność odpłatna może być prowadzona w obszarach:

1/ prowadzenia działalności dydaktycznej oraz szkoleniowej w zakresie energetyki,

2/ organizowania dyskusji, seminariów, sympozjów, konferencji.

3/opracowania ekspertyz, projektów i analiz w zakresie energetyki.

 

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2. Osoba prawna i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

mogą być wspierającymi członkami Stowarzyszenia.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, będąca:

a) członkiem kierownictwa jednostki organizacyjnej, osobą delegowaną jednostki organizacyjnej, której działalność wiąże się z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, obrotem energią elektryczną, ciepłem, gazem i węglem oraz wydobyciem ropy naftowej, gazu i węgla posiadającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b) członkiem kierownictwa firm konsultingowych oraz innych pracujących na rzecz energetyki posiadającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

c) przedstawicielem organu wykonawczego samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego,

d) pracownikiem naukowym wyższej uczelni zajmującym się sprawami energetyki

e) osobą fizyczną ciesząca się autorytetem w środowisku związanym z energetyką, gazownictwem, wydobyciem ropy naftowej, gazu i węgla

2. Przez pojęcie "członka kierownictwa jednostki organizacyjnej" lub "członka kierownictwa firmy konsultingowej" rozumie się osoby będące członkami zarządu, prokurentami, a także dyrektorów i ich zastępców, kierowników, kierowników oddziałów, wspólników spółek osobowych reprezentujących interesy spółek, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu po dacie złożenia deklaracji.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

4/ noszenia odznaki organizacyjnej,

5/ zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1/ aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna i inna jednostka organizacyjna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkowie wspierający obowiązani są do uiszczania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt 2-5.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 15

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1/ dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2/ śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych oraz z powodu naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

5/ pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, który członkostwo nadał.

2. O wykluczeniu lub skreśleniu orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

Struktura organizacyjna

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków.

2/ Zarząd.

3/ Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 150 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji 1 delegat na 3 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 17

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum); o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,

skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Walne Zebranie Członków zgodnie z §21 statutu.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2/ z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1/ w pierwszym terminie - liczby członków określonej w §17 ust.2,

2/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w sposób określony w § 19 ust 3.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5. Członek wstępujący do władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji. W przypadku wysunięcia jego kandydatury wstępujący do władz obowiązany jest złożyć rezygnację z członkostwa w Prezydium Walnego Zebrania oraz członkostwa w komisjach, a Walne Zebranie Członków wybierze spośród siebie nowego członka Prezydium.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym terminie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3/ na umotywowane żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1/ określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2/ uchwalenie statutu i jego zmian,

3/ uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4/ zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd budżetów i preliminarzy,

5/ powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

6/ wybór Prezesa Stowarzyszenia

7/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

8/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

10/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13/ określenie liczby członków Zarządu.

14/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd liczy od 5 do 9 członków w tym Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz, którzy stanowią Prezydium Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia poprzez oddanie głosu na piśmie w wyznaczonym przez Prezesa terminie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Zarządu.

 

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2/ określanie szczegółowych kierunków działania,

3/ ustalanie budżetu i preliminarzy,

4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5/ podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6/ powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

7/ zwoływanie walnego zabrania członków,

8/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

10/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11/ wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

13/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

15/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych.

16/ zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów z pracownikami oraz Dyrektorem, a także prowadzenie nadzoru nad ich działaniami.

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu, a w przypadku nie podjęcia takiej uchwały dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie lub pełnomocnik powołany uchwałą Zebrania Członków (zebrania delegatów).

 

§24

Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudnić Dyrektora biura Stowarzyszenia lub powierzyć prowadzenie biura na podstawie umowy cywilnoprawnej jednemu z członków wspierających Stowarzyszenia.

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczący, sekretarz i członek.

 

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3/ prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4/ zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5/ składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 28

W przypadkach określonych w §26 ust 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze itp.

 

§ 30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w

użytkowaniu Stowarzyszenia,

3/ dotacje,

4/ darowizny, zapisy i spadki,

5/ przychody z działalności gospodarczej.

6/ dochody z odpłatnej działalności statutowej,

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez Zarząd LTnRRE.

5. Tworzy się fundusz zapasowy.

6. Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) albo nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) ustalona za dany rok obrotowy w sprawozdaniu finansowym odpowiednio zwiększa przychody (zysk) albo koszty (strata) w następnym roku obrotowym. Nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami można zaliczyć także na zwiększenie lub zmniejszenie funduszu zapasowego. Ostateczną decyzję dotyczącą rozliczenia wyniku finansowego za dany rok obrotowy podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 31

Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa bądź Wiceprezesa bądź Sekretarza.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20,poz.104 z późniejszymi zmianami).

 

Czytaj dalej...

Przetwarzanie danych

środa, 13 czerwiec 2018 15:18 Dział: LE LTnRRE

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, które są ujawniane w korespondencji kierowanej do Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubuskie Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki z siedzibą ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, a przedstawicielem Administratora danych
osobowych jest Dyrektor Biura.

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Dyrektorem Biura, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane zależnie od przedmiotu ww. korespondencji:

 

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres zależny od celu określonego w pkt. III, wynikający z Twojej zgody bądź odpowiednich przepisów prawa.

 

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom uprawnionym, wyłącznie jeśli wynika to z przepisów prawa.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, chyba, że inaczej wynika z treści korespondencji i przepisów prawa.

 

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Czytaj dalej...

Cele

wtorek, 01 styczeń 2013 12:17 Dział: LE LTnRRE

Jesteśmy stowarzyszeniem firm działających w branży energetycznej i ośrodków naukowych województwa lubuskiego.

Wspieramy i promujemy zrównoważony rozwój energetyki i ochrony środowiska na zachodnim pograniczu Polski.

Czytaj dalej...