3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

"Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec" - wnioski z konferencji Wyróżniony

energetyka przygraniczna 2013

Przyjęcie przez UE dyrektywy „kogeneracyjnej”,  w większości krajów członkowskich skutkuje widocznym wzrostem wytwarzania w kogeneracji. Niestety w Polsce, mimo olbrzymiego potencjału kogeneracji i daleko idących deklaracji politycznych o podwojeniu produkcji, wobec źle zaprojektowanego systemu wsparcia, a obecnie braku takiego systemu, istniejący potencjał nie jest wykorzystywany.

Publikujemy wnioski z X konferencji polsko-niemieckiej, wypracowane przez zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. 
 
 

Wnioski z X Konferencji

„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy”

 

1.   Z dokonanego podczas konferencji przeglądu wyników analiz zawartych m. in. w raportach IPCC oraz NIPCC wynika, że polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej nie ma uzasadnienia naukowego, natomiast jej realizacja będzie skutkowała w państwach członkowskich osłabieniem rozwoju gospodarczego. Wszystkie działania podejmowane w UE, dotyczące ograniczenia i wyeliminowania technologii węglowych prowadzą do znaczącego obniżenia wzrostu PKB. Według nie tylko krajowych analiz, wdrożenie pakietu klimatyczno – energetycznego w Polsce będzie skutkować obniżeniem PKB o ok. 1,5 procent.

2.  W ostatnim okresie nastąpiła znacząca zmiana wyników finansowych trzech podstawowych podsektorów rynku energii elektrycznej.  Spadły ceny jakie uzyskują elektrownie za energię elektryczną, co w przypadku elektrowni zasilanych węglem kamiennym będzie skutkowało ujemnym wynikiem finansowym. Znacząco wzrosły zyski  przedsiębiorstw dystrybucji i obrotu.  Sytuacja ta jest naszym zdaniem niepokojąca.  Zmniejsza się zdolności inwestycyjne podsektora wytwarzania
i konieczne, z punktu widzenia zbilansowania zapotrzebowania i produkcji energii, budowy nowych bloków zostaną zaniechane lub odłożone w czasie. Zysk skumulowany w przedsiębiorstwach obrotu, gdzie nie ma potrzeb inwestycyjnych wypłynie z sektora. W efekcie znacząco pogorszy się bezpieczeństwo energetyczne kraju. W sytuacji kiedy na rynku dominującą pozycję mają przedsiębiorstwa skonsolidowane pionowo, a których większościowe udziały ma Skarb Państwa, należy podjąć działania, które zatrzymają ten niepokojący trend i będą skutkowały racjonalnym poziomem zysku każdego z podsektorów. Niezależnie od tego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które ułatwią podejmowanie decyzji  inwestycyjnych koniecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego a nieopłacalnych przy obecnych relacjach cen i kosztów.

3.  Przyjęcie przez UE dyrektywy „kogeneracyjnej”,  w większości krajów członkowskich skutkuje widocznym wzrostem wytwarzania w kogeneracji. Niestety w Polsce, mimo olbrzymiego potencjału kogeneracji i daleko idących deklaracji politycznych o podwojeniu produkcji, wobec źle zaprojektowanego systemu wsparcia, a obecnie braku takiego systemu, istniejący potencjał nie jest wykorzystywany. Uważamy, że dalsze odkładanie w czasie działań, które promowałyby wytwarzanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła powoduje utratę szansy na szybką poprawę efektywności energetycznej  kraju oraz zmniejszenie lub nawet likwidację spodziewanego po roku 2016 deficytu mocy. Tymczasem inwestorzy oczekują pewnych i trwałych uregulowań prawnych dotyczących kwestii wsparcia dla takich inwestycji.

4.   W trakcie konferencji przedstawiono sytuację w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w łupkach (shale gas) na koncesjach PGNiG. Uzyskane wyniki są interesujące, ale produkcji dotychczas nie uzyskano. Istnieje konieczność intensyfikacji poszukiwań i pełnych badań, z zabiegami szczelinowania hydraulicznego włącznie, celem jednoczesnego wyjaśnienia możliwości produkcyjnych bituminów.

5.    Sytuacja w elektroenergetyce w Polsce wymaga budowy nowych bloków energetycznych. Dlatego należy wykorzystać wszystkie środki mogące przyspieszyć budowę kompleksu energetycznego Gubin – Brody. Budowa kopalni węgla brunatnego i związanej z nią elektrowni jest również istotnym elementem rozwoju województwa lubuskiego. Należy zauważyć, że rozwój energetyki opartej na węglu brunatnym w Niemczech odbywa się bez trudności na jakie napotyka inwestycja po polskiej stronie granicy.

6.    Należy w sposób rozważny podejmować decyzje dotyczące energetyki prosumenckiej. W miksie energetycznym energetyka prosumencka stanowić będzie niewielki komponent i szukanie w jej rozwoju sposobu na rozwiązanie problemów w elektroenergetyce jest podejściem na dzień dzisiejszy zbyt optymistycznym.


 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)